Vedtægter

§ 1. Selskabets navn, hjemsted og formål

Stk. 1 
Selskabets navn er Aktieselskabet Schouw & Co.

Stk. 2
Selskabets hjemsted er Aarhus kommune.

Stk. 3
Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.

§ 2. Selskabets kapital og aktier

Stk. 1
Selskabets aktiekapital andrager DKK 255.000.000.

Stk. 2
Aktierne er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S. Selskabets aktier er registreret i en værdipapircentral i andele på DKK 10.

Stk. 3
Aktierne lyder på navn. Ejerbogen føres af Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, DK-2800 Kgs. Lyngby.

Stk. 4
Ingen aktionær er pligtig til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvist.

Stk. 5
Der gælder ingen indskrænkning i aktiernes omsættelighed.

Stk. 6
Ingen aktier skal have særlige rettigheder.

Stk. 7
a. Bestyrelsen er indtil den 1. april 2025 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 40.000.000 ved tegning af nye aktier til markedskurs eller en lavere kurs, som fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under kurs pari, jf. dog § 2, stk. 7c. Kapitalforhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling, og kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

b. Bestyrelsen er indtil den 1. april 2025 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 40.000.000 ved tegning af nye aktier til markedskurs, jf. dog § 2, stk. 7c. Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling eller som vederlag for bestemte formueværdier, herunder bestående erhvervsvirksomheder. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

c. Bestyrelsens bemyndigelser efter § 2, stk. 7a og § 2, stk. 7b kan tilsammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på DKK 40.000.000.

d. For de nye aktier udstedt i medfør af § 2, stk. 7a og § 2, stk. 7b skal gælde samme regler som for de nuværende aktier, herunder at aktierne er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S og registreret i en værdipapircentral i andele på DKK 10, og at aktierne lyder på navn. De nye aktier skal være omsætningspapirer.

Stk. 8
Såfremt aktiekapitalen forhøjes ved nytegning, har aktionærerne, bortset fra de i § 2, stk. 7 nævnte tilfælde, og medmindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse, ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier.

§ 3. Selskabets ledelse

Stk. 1
Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst 4 og højst 7 medlemmer. 

Stk. 2
Et bestyrelsesmedlem fratræder senest på den ordinære generalforsamling, der indtræder fire år efter vedkommendes valg. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Næstformanden træder ved formandens forfald i dennes sted. Et medlem af bestyrelsen, en direktør eller selskabets generalforsamlingsvalgte revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Indkaldelse sker ved formandens foranledning. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Bestyrelsens beslutninger tages efter stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4
Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til at lede den daglige drift, fastsætter vilkårene for deres ansættelse og de nærmere regler for deres kompetence.

Stk. 5
Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

§ 4. Generalforsamlinger

Stk. 1
Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen beregnet fra dagen før generalforsamlingen. Indkaldelse sker via selskabets hjemmeside. Indkaldelse sker desuden ved meddelelse direkte til alle aktionærer, som er noteret i ejerbogen på tidspunktet for indkaldelsen, og som har fremsat begæring herom.

I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. I de tilfælde, hvor selskabsloven kræver det, skal indkaldelsen til generalforsamlingen indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer. 

Indkaldelsen skal herudover mindst indeholde:

a. En beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
b. En tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen
c. Angivelse af registreringsdatoen med en tydeliggørelse af, at kun personer, der på denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen
d. Angivelse af, hvor og hvordan den komplette, uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag kan fås
e. Angivelse af den internetadresse, hvor de oplysninger, der er nævnt i vedtægternes § 4, stk. 2, vil blive gjort tilgængelige

Stk. 2
Selskabet skal i en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for sine aktionærer på sin hjemmeside: 

a. Indkaldelsen
b. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
c. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
d. Dagsordenen og de fuldstændige forslag
e. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne

Stk. 3
Generalforsamlinger afholdes i det storkøbenhavnske område eller i Aarhus kommune.

Stk. 4
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller en revisor ønsker det. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen. Indkaldelse skal finde sted inden 14 dage efter, at et sådant forlangende er fremsat.

Stk. 5
Enhver aktionær kan skriftligt over for bestyrelsen fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Fremsættes kravet, senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

Stk. 6
På den ordinære generalforsamling behandles følgende anliggender:

a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
b. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport samt meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
c. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
d. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten
e. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
f. Valg til bestyrelsen
g. Valg af revisor
h. Eventuelt

Stk. 7
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. Dirigenten skal sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil, herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte, hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og om nødvendigt bortvise deltagere fra generalforsamlingen. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

Dirigenten skal for hver beslutning som minimum fastslå: 

a. Hvor mange aktier der er afgivet gyldige stemmer for 
b. Den andel af aktiekapitalen, som disse stemmer repræsenterer
c. Det samlede antal gyldige stemmer
d. Antallet af stemmer for og imod hvert beslutningsforslag
e. Når det er relevant, antallet af stemmeundladelser

Ønsker ingen af aktionærerne en fuldstændig redegørelse for afstemningen, er det dog kun nødvendigt at fastslå afstemningsresultatet for at sikre, at det krævede flertal er opnået for hver beslutning.

Selskabet skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøre afstemningsresultaterne på sin hjemmeside.

Stk. 8
Enhver aktie på DKK 10 giver én stemme. 

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, jf. ovenfor, og som ønsker at deltage i en generalforsamling, skal senest 3 dage før dens afholdelse anmode om et adgangskort til generalforsamlingen.

Stk. 9 
Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt.

Aktionærer eller fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver. 

Aktionærer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, jf. § 4, stk. 8, 2. til 4. punktum kan endvidere afgive stemmer pr. brev. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest dagen før generalforsamlingen.

Stk. 10
De på generalforsamlinger behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre der efter selskabsloven kræves særlig majoritet eller repræsentation.

Stk. 11
Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af selskabets vedtægter, likvidation af selskabet eller fusion, kræves dog, at 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital afgiver stemme for forslaget. Endvidere skal mindst halvdelen af aktiekapitalen være repræsenteret. Er halvdelen af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital, skal der inden 3 uger indkaldes til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital uden hensyn til, om halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret.

Forslag, der enten stilles eller anbefales af bestyrelsen, kan altid vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen, der er repræsenteret.

§ 5. Elektronisk kommunikation

Stk. 1
Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med aktionærerne. Selskabet kan til enhver tid vælge i stedet at kommunikere ved anvendelse af almindelig brevpost.

Stk. 2
Elektronisk kommunikation kan anvendes af selskabet til alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter,
herunder indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, delårsrapporter, årsrapporter samt alle øvrige meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabets vedtægter eller selskabsloven skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne samt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne. Anvendelse af elektronisk kommunikation indebærer, at dokumenterne og meddelelserne vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.schouw.dk, og såfremt det er påkrævet, vil de blive tilsendt aktionærerne pr. e-mail.  

Stk. 3
Alle navnenoterede aktionærer opfordres til at oplyse deres elektroniske postadresse og løbende ajourføre denne hos selskabets ejerbogsfører. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse.

Stk. 4
Nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer og fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside.

§ 6. Årsregnskab og revision

Stk. 1
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2
Selskabets årsrapport udarbejdes efter de for børsnoterede selskaber gældende regler.

Stk. 3
Selskabets årsrapporter revideres af mindst én statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen.


Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 15. april 2021.

Del